Reklamace a vrácení zboží

 1. Tento reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) obchodní společnosti ESCALA CZECH s.r.o., se sídlem U Bulhara 1611/3, Praha 1, IČ 01418696, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 206385 (dále též „prodávající“) se vztahuje na veškeré dodávky ze strany prodávajícího zákazníkům prodávajícího (dále též „kupující“), realizované v rámci podnikatelské činnosti prodávajícího na základě kupní smlouvy, tj. smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu provozovaného prodávajícím na webové adrese www.faceguard.cz (dále též „webová stránka“), jehož předmětem je prodej roušky (dále též „kupní smlouva“).
 2. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího z odpovědnosti za vady zboží, které bylo předmětem kupní smlouvy (dále též „zboží“ či „předmět smlouvy“), stejně jako jejich uplatňování, se řídí tímto reklamačním řádem a obchodními podmínkami prodávajícího. Ve věcech výslovně neupravených se práva a povinnosti řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Aktuální platné znění reklamačního řádu je vždy zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího (www.faceguard.cz).
 4. U veškerého zboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží Kupujícím.
 5. V případě, že se v průběhu záruční doby (v případě poskytnutí záruky za jakost) nebo v průběhu doby dle předcházejícího odstavce vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má Kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. U odstranitelné vady má Kupující dále právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případů stanovených zákonem. Neodstoupí-li Kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
 6. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.
 7. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na Kontaktní adresu Prodávajícího, na jakoukoliv provozovnu Prodávajícího nebo do sídla společnosti. Kupující je povinen předložit Prodávajícímu reklamované zboží ve stavu odpovídajícím právním předpisům na ochranu veřejného zdraví a jiným právním předpisům, zejména je povinen zboží předložit čisté, nepoužívané, nerozbalené a suché.
 8. Záruka a nároky z práv z vadného plnění se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka a nároky z práv z vadného plnění se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U použitého zboží Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení; u věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána; místo práva na výměnu má Kupující v případech dle této věty právo na přiměřenou slevu. Mírné odchylky týkající se kvality, velikosti, designu a barvy zboží jsou u rukodělně a řemeslně zhotovovaných produktů přípustné a nepovažují se za reklamovatelnou vadu.
 9. Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:
  • Informování Prodávajícího e-mailem či písemně info@faceguard.cz
  • Pokud to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující pro oznámení reklamace využít reklamační protokol, který mu bude zaslán na adresu elektronické pošty nebo je k dispozici ke stažení na webovém rozhraní obchodu.
  • Doručení reklamovaného zboží doporučené (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) na Kontaktní adresu Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě), nebo do sídla Prodávajícího. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit doklad o zakoupení zboží či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.
 10. Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.
 11. Prodávající má možnost odmítnout uplatnění práv z vadného plnění Kupujícího, který reklamuje zboží ve stavu odporujícím právním předpisům na ochranu veřejného zdraví anebo jiným právním předpisům.